Canyon Wall Art

Canyon Wall Art

Bryce Canyon National Park, Utah

Photo © copyright by Vandana Bajikar.