Crack

Crack

Subway, Utah

Photo © copyright by Vandana Bajikar.