Bridal Veil

Bridal Veil

Subway, Utah

Photo © copyright by Vandana Bajikar.