Dhund

Dhund

Leavenworth, Washington

Photo © copyright by Vandana Bajikar.